Warunki gwarancji ważne dla produktów zakupionych od 01.01.2023 

Wyślij pliki na maila
Karta gwarancyjna
Warunki gwarancji
Warranty

1. [Gwarant] Gwarancji udziela Amica S.A. z siedzibą: 64-510 Wronki, ul. Mickiewicza 52, wpisana do rejestru przedsię¬biorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000017514, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 15.550.546 zł, opłacony w całości, oraz nr NIP: 763-000-34-98 [dalej „Gwarant”].
Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o ochronie praw kon¬sumenta. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

2. [Warunki Gwarancji] W zakresie i na zasadach przewidzianych w niniejszych Warunkach Gwarancji – Gwarant udziela gwarancji prawidłowego działania sprzętu marki Amica używanego w indywidualnym gospodarstwie domo¬wym, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami używania, określonymi w instrukcji obsługi oraz zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, wynikłych z przyczyn tkwiących w sprzęcie, które zostaną ujawnione i zostaną zgłoszone przed upływem terminu gwarancji [dalej „Gwarancja”].
Gwarancja dotyczy wszystkich sprzętów sprzedawanych w Polsce w obrocie detalicznym pod marką Amica.
Gwarancja obejmuje tylko sprzęt, który w chwili pierwszej sprzedaży w obrocie detalicznym jest nowy i nieuszkodzony. W przypadku sprzętu sprzedawanego jako niepełnowartościowy lub uszkodzony, Gwarancja nie obejmuje elementów niepełnowartościowych lub uszkodzonych.
Gwarancja nie obejmuje sprzętu używanego poza indywidualnym gospodarstwem domowym, w szczególności w związku z produkcją, sprzedażą lub świadczeniem usług, w obiektach użyteczności publicznej, w celu zaspokajania potrzeb zbiorowych lub w warunkach umożliwiających niekontrolowany dostęp osób trzecich (np. restauracje, bary, kawiarnie, zakłady gastronomiczne, szkoły, przedszkola, stołówki, domy studenckie, hotele, domy wczasowe itp.)

3. [Zakres terytorialny gwarancji] Gwarancja dotyczy wyłącznie sprzętu kupionego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. [Podstawa skorzystania z Gwarancji] Uprawnionym z Gwarancji jest właściciel sprzętu. Uprawniony powinien posiadać dowód zakupu sprzętu dokumentujący pierwszą sprzedaż w obrocie detalicznym, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej.

5. [Termin Gwarancji] Termin Gwarancji wynosi 2 lata od dnia pierwszej sprzedaży sprzętu w obrocie detalicznym (z wyłączeniem baterii). W przypadku braku możliwości określenia daty pierwszej sprzedaży w obrocie detalicznym (brak dowodu zakupu) - jako datę startu gwarancji przyjmuje się datę wynikającą z przesunięcia daty produkcji o 90 dni (data produkcji zakodowana jest w numerze seryjnym sprzętu).
Termin gwarancji na baterie zainstalowane od nowości w sprzęcie wynosi 6 miesięcy od dnia pierwszej sprzedaży w obrocie detalicznym i nie dotyczy naturalnego zużycia.

6. [Zgłoszenie wady] Wystąpienie wady fizycznej sprzętu należy zgłosić telefonicznie do Centrum Serwisowego Gwa¬ranta, pod numerami telefonów: 672222221 lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza, zamieszczonego na stronie internetowej Gwaranta: www.amica.pl. Możliwe jest również zgłoszenie korespondencyjne na adres Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki lub zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@amica.com.pl.

7. [Obowiązki Gwaranta] W przypadku wystąpienia wady fizycznej sprzętu objętej Gwarancją w okresie Gwarancji Gwarant dokona bezpłatnej naprawy sprzętu lub wymiany sprzętu na nowy. Jeżeli wymiana sprzętu jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów, Gwarant dokona naprawy sprzętu. Jeżeli naprawa sprzętu jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów, Gwarant dokona wymiany sprzętu na nowy. Jeżeli naprawa ani wymiana nie będzie możliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów dla Gwaranta, wówczas Gwarant dokona zwrotu całości ceny sprzętu albo dokona zwrotu odpowiedniej części ceny sprzętu uwzględniając proporcję, w jakiej wartość sprzętu z wadą pozostaje do wartości sprzętu bez wady. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta, Gwarant uwzględnia wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie wady sprzętu, wartość niewadliwego sprzętu oraz nadmierne niedogodności dla uprawnionego z Gwarancji powstałe wskutek zmiany sposobu realizacji upraw¬nień gwarancyjnych. W przypadku wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu całości ceny, wadliwy sprzęt przechodzi na własność Gwaranta. W przypadku wymiany w ramach naprawy wadliwych części, wymienione części przechodzą na własność Gwaranta.

8. [Dostarczenie / udostępnienie sprzętu] Uprawniony zobowiązany jest udostępnić sprzęt Gwarantowi do naprawy w uzgodnionym terminie, w miejscu używania sprzętu. W przypadku konieczności odbioru sprzętu przez Gwaranta, Gwarant odbiera sprzęt na swój koszt.

9. [Naprawa w miejscu używania sprzętu] Po telefonicznym uzgodnieniu terminu naprawy Uprawniony otrzyma potwier¬dzenie terminu oraz nr zlecenia wizyty technika (SMS) wraz ze wskazaniem uzgodnionego przedziału godzinowego. W razie, gdyby po uzgodnieniu terminu okazało się, że Uprawniony nie może udostępnić sprzętu w uzgodnionym czasie (np. z uwagi na nieobecność w domu), powinien, nie później niż na 4 godziny przed początkiem planowanej wizyty, zgłosić tę okoliczność na infolinię 672222221 celem odwołania dotychczasowego terminu (z odwołaniem do nr zlecenia).

10. [Termin wykonania obowiązków Gwaranta] Gwarant wykona swoje obowiązki w rozsądnym czasie od chwili zgłoszenia wady. Gwarant dołoży starań, aby naprawę przeprowadzić w terminie 14 dni od dnia udostępnienia mu sprzętu do naprawy lub od chwili odbioru sprzętu. W uzasadnionych przypadkach z uwagi na konieczność pozyskania odpowiednich komponentów termin naprawy może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż do 30 dni licząc od dnia udostępnienia mu sprzętu do naprawy lub od chwili odbioru sprzętu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wada nie ma wpływu na funkcjonowanie sprzętu, dopuszczalne jest przekroczenie 30 dniowego terminu opisanego powyżej, jednak nie więcej niż o kolejnych 30 dni.

11. [Wyłączenia z Gwarancji] Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne, wynikłe z przyczyn tkwiących w sprzęcie. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
1) uszkodzeń lub braku prawidłowego działania powstałych w wyniku siły wyższej, zdarzeń, do których doszło z przyczyn zewnętrznych, nietkwiących w sprzęcie oraz działań lub zaniechań uprawnionego z Gwarancji lub osób trzecich, za których działania Gwarant nie odpowiada;
2) wykonania czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi powinny być wykonywane przez użytkownika lub na jego koszt, takich jak np. instalacja i podłączenie sprzętu, konserwacja, wymiana sznurów przyłączeniowych, czyszcze¬nie, regulacja sprzętu (ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz), wymiana akcesoriów podlegających okresowej wymianie (np. baterie, żarówki, uszczelki, filtry, węże przyłączeniowe) oraz uszkodzeń lub braku prawidłowego działania wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, o których mowa w niniejszym podpunkcie;
3) uszkodzeń lub braku prawidłowego działania powstałych w wyniku używania sprzętu w sposób niezgodny z przezna¬czeniem lub instrukcją obsługi, w tym powstałych w wyniku: niewłaściwego przechowywania, instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niedokonania wymaganych przeglądów, niewłaściwej konserwacji, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
4) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wy¬ładowania atmosferyczne, skoki napięcia), a także korozji, w przypadku eksploatacji sprzętu w warunkach stałego zawilgocenia oraz zalania niezgodnie z instrukcją obsługi, jak też braku prawidłowego działania wynikającego z powyższych okoliczności;
5) uszkodzeń lub braku prawidłowego działania wynikłych z samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi.

12. [Odmowa uwzględnienia zgłoszenia] W przypadku braku podstaw do uwzględnienia dokonanego zgłoszenia na podstawie Gwarancji (w szczególności z uwagi na: niestwierdzenie wady, zaistnienie przypadku nieobjętego Gwa¬rancją, upływ terminu Gwarancji, wygaśnięcie Gwarancji), Gwarant poinformuje zgłaszającego o nieuwzględnieniu zgłoszenia z podaniem przyczyny.

13. [Ochrona danych osobowych]
1) Gwarant informuje, iż w przypadku wystąpienia przez Pana/Panią z roszczeniami z gwarancji, administratorem Pana/Pani danych osobowych jako uprawnionego z gwarancji jest spółka Amica Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, o numerze KRS 0000017514.
2) Szczegółowa informacja na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie internetowej amica.pl w zakładce „RODO” (https://www.amica.pl/rodo).

 1. 1
  Gwarant
  Gwarancji udziela Amica S.A. z siedzibą: 64-510 Wronki, ul. Mickiewicza 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000017514, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 15.550.546 zł, opłacony w całości, oraz nr NIP: 763-000-34-98 [dalej „Gwarant”].
 2. 2
  Gwarancja
  W zakresie i na zasadach przewidzianych w niniejszych Warunkach Gwarancji – Gwarant udziela gwarancji prawidłowego działania sprzętu wyprodukowanego przez Gwaranta, używanego w indywidualnym gospodarstwie domowym, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami używania, określonymi w instrukcji obsługi oraz zobowiązuje się do bezpła tnego usunięcia wad fizycznych, wynikłych z przyczyn tkwiących w sprzęcie, które zostaną ujawnione i zostaną zgłoszone przed upływem terminu gwarancji [dalej „Gwarancja”].
 3. 3
  Zakres terytorialny gwarancji
  Gwarancja dotyczy wyłącznie sprzętu kupionego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. 4
  Podstawa skorzystania z Gwarancji
  Uprawnionym z Gwarancji jest właściciel sprzętu, posiadający podbitą przez Sprzedawcę niniejszą Kartę Gwarancyjną lub dowód zakupu sprzętu (w przypadku braku powyższych patrz pkt. Termin Gwarancji). Jednak do dokonania zwrotu gotówki za sprzęt (w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany na wolny od wad) niezbędne jest posiadanie dowodu zakupu w postaci paragonu lub FV. Gwarant nie jest związany jakimikolwiek zmianami dokonanymi bez jego zgody w treści Karty Gwarancyjnej, w szczególności w treści Warunków Gwarancji.
 5. 5
  Termin gwarancji
  Termin Gwarancji wynosi 2 lata od dnia pierwszej sprzedaży sprzętu w obrocie detalicznym. W przypadku braku możliwości określenia daty pierwszej sprzedaży w obrocie detalicznym (brak dowodu zakupu) lub wpisu w Karcie Gwarancyjnej jako datę startu gwarancji przyjmuje się datę wynikającą z przesunięcia daty produkcji o 90 dni (data produkcji zakodowana jest w numerze seryjnym sprzętu). Proces naprawy lub wymiany sprzętu nie wydłuża okresu gwarancji.
 6. 6
  Zgłoszenie wady
  Wystąpienie wady fizycznej sprzętu należy zgłosić telefonicznie do Centrum Serwisowego Gwaranta, pod numerami telefonów: 801-801-800; 67 22 22 148 lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza, zamieszczonego na stronie internetowej Gwaranta: www.amica.pl. W każdym przypadku niezwłocznie po ujawnieniu wady fizycznej oraz przed upływem terminu Gwarancji. Centrum Serwisowe Gwaranta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 (z wyłączeniem świąt).
 7. 7
  Obowiązki gwaranta
  W przypadku wystąpienia wady fizycznej sprzętu objętej Gwarancją oraz jej zgłoszenia przed upływem terminu Gwarancji – Gwarant dokona bezpłatnej naprawy sprzętu. Jeżeli wady nie można usunąć lub koszty związane z naprawą są niewspół-mierne do wartości sprzętu lub naprawa jest szczególnie utrudniona, wówczas Gwarant, według swego wyboru, dokona wymiany sprzętu albo zwrotu całości, lub odpowiedniej części ceny sprzętu.
 8. 8
  Dostarczenie / udostępnienie sprzętu
  Uprawniony zobowiązany jest udostępnić sprzęt Gwarantowi w uzgodnionym terminie, w miejscu jego używania. W szczególnych przypadkach naprawa może zostać przeprowadzona w warunkach warsztatowych serwisu. Sprzęt do zabudowy meblowej powinien być udostępniony do naprawy przez Uprawnionego w sposób umożliwiający bezpośrednie przystąpienie do jego naprawy przez pracownika Serwisu Amica. Sprzęt wolnostojący, którego wymiary i masa na to pozwalają (drobny sprzęt AGD), w celu przyspieszenia obsługi, uprawniony po uzgodnieniu z Gwarantem może dostarczyć na swój koszt do wskazanego punktu serwisowego Gwaranta.
 9. 9
  Naprawa w miejscu używania sprzętu
  Po telefonicznym uzgodnieniu terminu naprawy Uprawniony otrzyma potwierdzenie terminu oraz nr zlecenia wizyty technika (SMS) wraz ze wskazaniem uzgodnionego przedziału godzinowego (okno 3 godzinne). W razie, gdyby po uzgodnieniu terminu okazało się, że Uprawniony nie może udostępnić sprzętu w uzgodnionym czasie (np. z uwagi na nieobecność w domu), powinien nie później niż na 4 godziny przed początkiem planowanej wizyty) zgłosić tę okoliczność na infolinię 801801800 lub 67 22 22 148 celem odwołania dotychczasowego terminu (z odwołaniem do nr zlecenia). W razie nieobecności Uprawnionego lub nieudostępnienia sprzętu w umówionym terminie z innych przyczyn, jeżeli wiązać się będzie to z koniecznością wizyty technika w innym terminie, Gwarant uprawniony będzie do obciążenia Uprawnionego kosztami poniesionej szkody. Z powyższych względów Gwarant uprasza o rozsądne umawianie terminów napraw sprzętu i reagowanie w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie naprawy gwarancyjnej.
 10. 10
  Termin wykonania obowiązków Gwaranta
  Gwarant wykona swoje obowiązki w terminie 14 dni od dnia – odpowiednio – dostarczenia albo udostępnienia mu sprzętu przez Uprawnionego. W uzasadnionych przypadkach z uwagi na konieczność pozyskania odpowiednich komponentów termin naprawy może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż do 30 dni licząc od daty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wada nie ma wpływu na funkcjonowanie sprzętu, dopuszczalne jest przekroczenie 30 dniowego terminu opisanego powyżej, jednak nie więcej niż o kolejnych 30 dni. Naprawy wykonywane są w godzinach pracy Serwisu Amica.
 11. 11
  Wymóg specjalistycznej instalacji
  Wyroby elektryczne z wyjątkiem wyposażonych fabrycznie w przwód przyłączeniowy do instalacji jednofazowej wymagają podłączenia do instalacji elektrycznej przez instalatora posiadającego wymagane prawem uprawnienia. Wyroby gazowe wymagają podłączenia do instalacji gazowej przez instalatora posiadającego wymagane prawem uprawnienia. Wyżej wymienione czynności należy potwierdzić podpisem i pieczęcią w Karcie Gwarancyjnej. Naruszenie, wymogu przewidzianego powyżej, powoduje wygaśnięcie Gwarancji. Koszt podłączenia ponosi użytkownik.
 12. 12
  Wyłączenia z Gwarancji
  Zgodnie z punktem 2 Warunków Gwarancji, Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne, wynikłe z przyczyn tkwiących w sprzęcie. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
  1. 12.1
   wad powstałych w wyniku siły wyższej, zdarzeń losowych (np. pożar, wybuch, zalanie, uszkodzenia mechaniczne, przedostanie się do sprzętu zanieczyszczeń lub ciał obcych - do których doszło z przyczyn zewnętrznych, nietkwiących w sprzęcie) oraz działań lub zaniechań uprawnionego z Gwarancji, lub osób, za które uprawniony z Gwarancji odpowiada;
  2. 12.2
   wykonania czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi powinny być wykonywane przez użytkownika lub na jego koszt, takich jak np. instalacja i podłączenie sprzętu, konserwacja, wymiana sznurów przyłączeniowych, czyszczenie, regulacja sprzętu (ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz), wymiana akcesoriów podlegających okresowej wymianie (np. żarówki, uszczelki, filtry, węże przyłączeniowe) oraz wad wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, o których mowa w niniejszym podpunkcie;
  3. 12.3
   wad powstałych w wyniku używania sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, w tym wad powstałych w wyniku: niewłaściwego przechowywania, instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niedokonania wymaganych przeglądów, niewłaściwej konserwacji, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
  4. 12.4
   wad wynikłych z uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia), a także korozji, w przypadku eksploatacji sprzętu w warunkach stałego zawilgocenia oraz zalania;
  5. 12.5
   elementów ze szkła, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwień, odprysków, wgnieceń i innych defektów estetycznych;
  6. 12.6
   wad sprzętu używanego poza indywidualnym gospodarstwem domowym, w związku z produkcją lub świadczeniem usług, w obiektach użyteczności publicznej, w celu zaspokajania potrzeb zbiorowych, w warunkach umożliwiających niekontrolowany dostęp (np. restauracje, bary, kawiarnie, zakłady gastronomiczne, szkoły, przedszkola, stołówki, domy studenckie, hotele, domy wczasowe itp.);
  7. 12.7
   wad wynikłych z samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi.
  8. 12.8
   braku wyposażenia zgłoszonego po upływie 30 dni od daty zakupu.
 13. 13
  Odmowa uwzględnienia zgłoszenia
  W przypadku braku podstaw do uwzględnienia dokonanego zgłoszenia na podstawie Gwarancji (w szczególności z uwagi na: niestwierdzenie wady, zaistnienie przypadku nieobjętego Gwarancją, upływ terminu Gwarancji, wygaśnięcie Gwarancji), Gwarant poinformuje zgłaszającego o nieuwzględnieniu zgłoszenia oraz uzasadni swoje stanowisko.
 14. 14
  Stosunek gwarancji do rękojmi
  Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 15. 15
  Odesłanie
  W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszych Warunków Gwarancji – do Gwarancji stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw rok: 2014, pozycja: 121 z późniejszymi zmianami) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 16. 16
  Ochrona danych osobowych
  1. 16.1
   Gwarant informuje, iż w przypadku wystąpienia przez Pan/Panią z roszczeniami z gwarancji, administratorem Pana/Pani danych osobowych jako uprawnionego z gwarancji są następujące spółki z grupy kapitałowej Amica (dalej zwaną Grupą):
   1. 16.1a
    Amica Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, o numerze KRS 0000017514 – dalej zwana AMICA, oraz
   2. 16.1b
    Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu (60-320 Poznań), o numerze KRS 0000373563 – dalej zwana AHiM , oraz
   3. 16.1c
    Inteco Business Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu (60-320 Poznań), o numerze KRS 0000325012– dalej zwana INTECO, a razem z podmiotami wymienionymi w pkt. 1 i 2 powyżej – Współadministratorami. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązkówwynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:
    1. 16.1c.1
     Spółką wiodącą w modelu współadministrowania jest AMICA, która jest producentem sprzętu AGD i sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Grupie. W szczególności AMICA jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących Panu/Pani praw opisanych poniżej. Niezależnie od tego ustalenia może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec każdego ze Współadministratorów,
    2. 16.1c.2
     AHiM odpowiada za zarządzanie stroną internetową www.amica.pl,
    3. 16.1c.3
     INTECO zajmuje się dostarczaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, nadawaniem/odbieraniem uprawnień do systemów wykorzystywanych przez Współadministratorów, przechowywaniem danych, implementowaniem zabezpieczeń technicznych, obsługą serwerów oraz tworzeniem kopii zapasowych.
  2. 16.2
   Współadministratorzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Jeżeli chciałby Pan/Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres info.dane@amica.com.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Koordynator ds. danych osobowych Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki z dopiskiem „Dane osobowe”.
  3. 16.3
   Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów z uwzględnieniem podziału obowiązków wskazanego w pkt. 1) powyżej:
   1. 16.3a
    w celu wykonania umowy gwarancji. W przypadku tego celu: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanego „RODO”, (ii) odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora/Współadministratorów, w szczególności: serwisy autoryzowane Amica, podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, inni administratorzy danych osobowych działający we własnym imieniu, w szczególności: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; (iii) dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z Gwarancji, (iv) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, kraj, język komunikacji, faks oraz nadawane przez system Gwaranta numer ID Klienta i numer sprawy;
   2. 16.3b
    do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci budowania i prowadzenia statystyk dotyczących produktów i usług. W przypadku tego celu: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, (ii) odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora/Współadministratorów, podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, inni administratorzy danych osobowych, w szczególności: podmioty świadczące działalność doradczą (iii) dane osobowe są przetwarzane przez okres 10 lat, (iv) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, kraj, język komunikacji, faks oraz nadawane przez system Gwaranta numer ID Klienta i numer sprawy; (v) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu – z ważnych przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
  4. 16.4
   Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla wykonania umowy gwarancji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w RODO, Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie przez Współadministratorów narusza przepisy RODO.
  5. 16.5
   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, a w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Współadministratorzy nie będą podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.
Pobierz kartę gwarancjaną PDF